ДГ "Д-р Стайко Стайков"
Детска градина в град Стрелча

Новини и Събития

ПРОЕКТ АПСП

Детска градина "Д-р Стайко Стайков" участва в Проект "Наука и образование за интелигентен растеж" , "Равен достъп до училищно образование в условия на криза"

В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език са сформирани 5 групи с общо 40 деца. По интересен и забавен начин, те усвояват българския език.

 

                      

 

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

През втората половина на 2023г. дейностите по приключилия вече проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" се изпълняват благодарение на  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

С помощта на финансовата подкрепа на проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в ДГ „Д-р Стайко Стайков“  се организира и проведе  допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Бяха  сформирани 5 групи с общо 40 деца.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.