ДГ "Д-р Стайко Стайков"
Детска градина в град Стрелча

Документи

Прикачени документи

Стратегия за развитие
Мерки за повишаване качеството на образование
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Административни услуги , предоставяни от Д Г "Д-р Стайко Стайков"
Механизъм за риск от отпадане на децата в Д Г "Д.р Стайко Стайков"
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Обява за набиране на предложения за доставка по схеми "Училищен плод" ,"Училищно мляко"
Заповед за избор на заявител за доставка по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"
ПРОЕКТ " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
Проект АПСПО
План БДП
Годишен комплексен план 2021-2022 г.
Етичен кодекс
План БДП 2021-2022 г.
Празничен календар 2021-2022 г.
Правилник за дейността на ДГ "Д-р Стайко Стайков" 2021-2022 г.
Адаптация на децата към детската градина
Стратегия за развитие на ДГ "Д-р Стайко Стайков" 2022-2026 година
Правилник за дейността на ДГ "Д-р Стайко Стайков" 2022-2023 г.
Годишен комплексен план 2022-2023 г.
Етичен кодекс
Празничен календар 2022-2023 г.
План БДП 2022-2023 г.
Политика за прозрачност спрямо субектите на данни
Годишен комплексен план за учебната 2023-2024 г.